Odbor za ljudska prava Vranje

Poziv civilnom društvu na širenje preporuke Saveta Evrope

/04. januar 2019./ Poziv civilnom društvu na širenje preporuke Saveta Evrope o potrebi jačanja zaštite i unapređenja prostora za civilno društvo u Evropi.

Komitet ministara Saveta Evrope usvojio je preporuku državama članicama da preduzmu delotvorne mere zaštite i unapređenja prostora za civilno društvo.

Organizacije civilnog društva su pozvane da skrenu pažnju nacionalnih vlasti na ovu preporuku, zatraže njeno prevođenje na nacionalni jezik i da nadgledaju sprovođenje od strane vlada.
Usvojena od strane Komiteta ministara na 1330. sastanku zamenika ministara, 28. novembra 2018. godine, preporuka poziva države članice da osiguraju podsticajni pravni okvir i da omoguće stimulativno političko i javno okruženje za organizacije civilnog društva, branitelje ljudskih prava, pojedince, grupe i nacionalne institucije za zaštitu i promovisanje ljudskih prava (NHRIs) da slobodno sprovode aktivnosti, na pravnoj osnovi, u skladu sa međunarodnim pravom i standardima, da teže zaštiti i promociji svih ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Od vlada država članica se traži da osiguraju da se načela iznesena u Preporuci poštuju u relevantnom nacionalnom zakonodavstvu i praksi, da prate i procenjuju efikasnost preduzetih mera i da u okviru Komiteta ministara ispitaju sprovođenje ove Preporuke nakon pet godina.
Države članice su takođe pozvane da osiguraju široku distribuciju ove Preporuke među nadležnim organima i zainteresovanim stranama, uključujući i prevod na nacionalnom jeziku, gde je prikladno.

Препорука CМ / Rеc (2018) 11 Комитета министара државама чланицама о потреби јачања заштите и унапређења простора за цивилно друштво у Европи (усвојена од стране Комитета министара 28. новембра 2018. године на 1330. састанку заменика министара) - незванични превод

Recommendation CM/Rec(2018)11 of the Committee of Ministers to member States on the need to strengthen the protection and promotion of civil society space in Europe (Adopted by the Committee of Ministers on 28 November 2018 at the 1330th meeting of the Ministers' Deputies)