Odbor za ljudska prava Vranje

Linkovi

- Studija o istraživanju CENTRA  o zloupotrebi oružja i rodno zasnovanog nasilja.

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

- Izveštaj Evropskog broja za nestalu decu za 2015. godinu.

- Izveštaj ASTRA SOS telefona za 2015. godinu.

- Savet Evrope: Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

- CEDAW konvencija protiv svih oblika nasilja nad ženama.

- Opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima.

- Poseban protokol Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju.

- Poseban protokol o postupanju CENTRA ZA SOCIJALNI RAD-ORGANA STARATELJSTVA u slucajevima nasilja u porodici i ženama u partnerskim odnosima

- Poseban protokol o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima.

POSEBNI PROTOKOL ZA PRAVOSUĐE U SLUČAJEVIMA NASILJA NAD ŽENAMA U PORODICI I PARTNERSKIM ODNOSIMA.

Krivicni zakonik RS - cl. 194. Nasilje u porodici i cl. 114. Teško ubistvo

Porodicni zakon RS

- PRVA NACIONALNA STUDIJA O DRUŠTVENOM PROBLEMU SEKSUALNOG ZLOSTAVLJANJA DECE U REPUBLICI SRBIJI  - Preliminarni izveštaj - ITC Nacionalna studija 2015., Press paket - ITC Preliminarni izveštaj Nacionalne studije 2015. English press pack - ITC National Study on CSA 2015.

POLOŽAJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SUDSKOM POSTUPKU 2014. - Pravna analiza za 2014. godinu.

- Smernice za postupanje policijskih službenika i sprečavanje sekundarne viktimizacije žrtava nasilja u porodici i u partnerskim odnosima.

- Treći  Godišnji izveštaj o radu jedinstvene Evropske linije za nestalu decu 116 000 u Srbiji u toku 2014. godine.

- Izveštaj Evropske Komisije o napredku Republike Srbije - 2014. ( engleski ).

- Izveštaj Evropske Komisije o napredku Republike Srbije - 2014. godina.

Ka socijalnoj koheziji – Uticaj na politike socijalnog ukljucivanja za višestruko marginalizovane grupe žena, žrtve nasilja u porodici

 

Evropski sud za ljudska prava

Spisak donetih zakona

 - Preporuke konferencije "Žena, zdravlje i nasilje" 01.11.2011. godine

 - FEMICID - Kvantitativno-narativni izveštaj za period 01. 01. - 31.10.2011. godine -

 - Uputstva za standardizovani nediskriminativni govor i ponasanje

 - Brosura Zaštitnik gradana - pokrajinski ombudsman

 - Nacionalni plan akcije za decu

 - Posebni protokol za zaštitu dece i ucenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno - vaspitnim ustanovama

 - Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja

 - UN Konvencija o pravima deteta

 - Zakon o zabrani diskriminacije

 - Mreza CHRIS (duplicate)